A Kutatócsoport tagjai

A Kutatócsoportról

A pályázatban vállat kutatási feladatok megoldására létrejött munkacsoportunkban a BME Tanárképző Központ szakmódszertan kutatásával és oktatásával foglalkozó szakemberei (Benedek András egyetemi tanár, Molnár György főigazgató, egyetemi docens, Nyíri Kristóf akadémikus, Feketéné Szakos Éva egyetemi docens) mellett a szakmai képzésben a komplex tárgyak kialakításához rendszerelméleti, informatikai, matematikai tudás- és tananyag-reprezentáció kutatásában kapcsolódik (Vámos Tibor, akadémikus, Bars Ruth címzetes egyetemi tanár, Gáspár Péter akadémikus) az elméleti megközelítés szempontjainak alkotó képviseletével. Lényeges, hogy olyan a szakképzésben gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező pedagógusok (Dobozy Gyöngyi közgazdász-közgazdásztanár, Horváth József mérnökinformatikus, mérnöktanár, Pap Dalma, idegen nyelv tanár, mentorpedagógus, Nagy Endre László, műszaki tanár, gépészmérnök, közgazdász szakmérnök) kapcsolódnak be a munkálatokba, akik értékes az elmúlt években eredményes Tudományos Diákköri kutatásaikkal, kiemelkedő módszertani gyakorlatukkal, infokommunikációs tananyag-fejlesztési tapasztalataikkal, speciális igényekhez (pl. SNI-s és tehetséges tanulók) kialakult tanítástechnikai és módszertani megoldásaikkal, gyakorlóiskolai kötődésükkel lényeges hozzájárulást jelenthetnek a gyakorlati és alkalmazhatósági szempontok érvényesítéséhez.

img_6400
A Kutatócsoport egy része

 

A Kutatócsoport vezetője: Dr. Benedek András

benedek-a
Dr. Benedek András

Benedek András a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanárképző Központjának professzora. Az oktatás elméletének és a szakképzés szakmódszertanának megújításával a korunkban végbemenő technológiai változások, különösen a mobil kommunikációs eszközök elterjedésének és tanulásban történő alkalmazásának kérdéseit elemezve foglalkozik. A kutató a nyitott tanulási rendszerek sajátosságait vizsgálva jutott el a tananyag konstrukciók fejlesztésének kérdésköréhez, mely a lineáris, szöveg-centrikus tananyagok alternatívájaként kezeli a vizuális tartalmakban gazdag és hálózati sajátosságokkal rendelkező online tanulásra is alkalmas tartalmi struktúrákat. E folyamatban a szakképzés sajátosságait is mérlegelve, a tanulási motiváció jelentős javítására törekedve, a fejlesztési folyamat  nyitottságát szemléltetve jelenik meg a web 3.0-ás közösségi tartalomfejlesztés és a hálózati tanulás. Nevéhez kapcsolódik a digitális pedagógia témakörének a fejlesztése és a nyitott tananyag-konstrukciókhoz kapcsolódó új módszertani elemek közoktatásban és szakképzésben történő bevezetése.  Az MTA doktora a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Kutatócsoport vezetőjeként tanulmányozza az új tartalomfejlesztési struktúrák oktatási hálózatokba történő bevezetését és szakmódszertani támogatását, valamint ehhez kapcsolódva a szakmai tanárképzés és továbbképzés megújítását.

Kutatócsoport tagok

mgy
Dr. Molnár György

Dr. Molnár György, Egyetemi docens,, villamosmérnök-mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus. A BME-n a 2000-ben szerzett egyetemi villamosmérnöki diplomáját követte egy multidiszciplináris orvosbiológiai diploma megszerzése szintén a BME-n. Ezt követően a munka világában mérnökként kezdve a pályafutását újabb tanulmányokat folytatott, ezúttal a pedagógiai diszciplínán belül, mérnöktanárként 2001-től. Ettől kezdve a tanulmányai és oktatói tevékenysége a már nagy múltra visszatekintő Pedagógiai Intézet jogutódjához, a Műszaki Pedagógia Tanszékhez kötötték. Ezen a tanszéken kezdte el a doktori PhD. programot is, melyet az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában fejezett be. 2001 óta tehát egyetemi oktatóként folyamatosan részt vesz a Műszaki Pedagógiai Tanszék munkájában. Az IKT- alapú kutatási alaptémái mellett a szakképzés-pedagógia módszertani és innovációs lehetőségei is foglalkoztatták, melyek alkalmat adtak arra is, hogy az új korszerű, atipikus és elektronikus tanítási-tanulási utakat is kutathassa.

fotopalitol
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva

Feketéné Dr. habil. Szakos Éva az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1982-ben, majd a budapesti Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskolában kezdte meg tanári pályáját. 1986 óta a felsőoktatásban dolgozik oktatóként vagy kutatóként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, a Szent István Egyetemen, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógiai tanszékén, ahol egyetemi docensi állást tölt be. 2000-ben védte meg neveléstudományi PhD disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai Doktori Iskoláján, majd 2013-ban habilitált szintén ugyanazon az egyetemen. 2007-től az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógia Programjának oktatója és témavezetője, melynek programvezetői tisztségét is betöltötte a Doktori Iskola Tanácsának törzstagjaként 2013 és 2014 között. Kutatási területei a felnőttképzés, a felnőttkori tanulás és az innováció. Publikációi jelentek meg többek között az International Journal of Lifelong Education, a Magyar Pedagógia, az Educatio, az Opus et Educatio, az Új Pedagógiai Szemle és az Iskolakultúra folyóiratokban, valamint könyveit kiadta az Akadémiai Kiadó és az Eötvös József Könyvkiadó.

 

horvathcz
Horváth Cz. János

Horváth Cz. János, 1975-ben született, a BME Műszaki Pedagógia Tanszékén egyetemi tanársegéd. Villamosmérnöki diplomáját 2000-ben, mérnök-tanári diplomáját 2002-ben, közgazdász diplomáját 2009-ben szerezte meg. Kutatási területébe tartozik a tudáshálózatok és a mikrotartalmak vizsgálata, valamint az oktatástechnológia fejlesztésének lehetőségei. PhD hallgató, projekttitkár.

Honlap: http://horvathczjanos.hu

E-mail: horvath.cz.j@eik.bme.hu

Orosz Beáta, 2015-ben végzett a BME-n közgazdászként nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon majd 2017-ben ugyanitt okleveles közgazdásztanári szakképzettséget szerzett kereskedelem és marketing szakirányon. 2017 óta a META – Don Bosco Szakgimnázium tanára, gyakorló pedagógusként 2018 óta vállal szerepet a kutatócsoport munkájában, IKT-eszközökkel támogatott tanítás-tanuláshoz kapcsolódó tanulói attitűdmérést és tanulók által készített mikrotartalmak elemzését végzi. 2018 szeptemberétől doktorandusz a BME Műszaki Pedagógia Tanszéken, az IKT és saját eszközre épülő oktatási módszerek gazdasági és gazdálkodási hatásaival foglalkozik.

E-mail: oroszbetty2369@gmail.com

nk
Nagy Katalin

Nagy Katalin, … .

E-mail: nagy.k@eik.bme.hu

horvathcz
Sik Dávid

Sik Dávid, okleveles mérnökinformatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének doktorandusza, valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Pedagógia Tanszékének demonstrátora. Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi konferencia résztvevője és előadója mind informatikai, mind pedagógiai területen. Oktatási területei: Mobil- és webes szoftverek, Üzleti intelligencia, Digitális pedagógia. Kutatási témái: Anomália detektálási lehetőségek vizsgálata újgenerációs kommunikációs hálózatokban, valamint újgenerációs atipikus tanulási környezetek hatékonyságának és hasznosságának vizsgálata.

E-mail: sik.d@eik.bme.hu

Szűts Zoltán
Szűts Zoltán

Szűts Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének habilitált egyetemi docense. A világháló metaforái – Bevezetés az új média művészetébe (2013) és az Egyetem 2.0 (2014) könyvek szerzője. A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott, doktorált és habilitált. Kutatási területe az internetes kommunikáció és média, a hypertextualitás, az újmédia művészete, az információs társadalom, a digitális kultúra és pedagógia. 2001 óta több magyar és külföldi egyetemen oktatott, többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Milton Friedman Egyetemen, a McDaniel College-on, valamint a szöuli Hankuk University of Foreign Studies-on. Rendszeresen publikál magyar és külföldi tudományos folyóiratokban, illetve eddig több, mint 60 előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon magyar, angol és szerb nyelven.

E-mail: szutszoltan@gmail.com

Baranyai Előd Zsolt
Baranyai Előd Zsolt

Baranyai Előd Zsolt 2008-ban mérnök-informatikusként végzett a Gábor Dénes Főiskolán, multimédia szakirányon. Tanulmányait rektori és tanári kari elismeréssel zárta a digitális képfeldolgozás online megvalósítása terén nyújtott rendszertervezési és alkalmazásfejlesztési munkájáért. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógiai Tanszékének az informatika szakos mérnök-tanár hallgatója. A kutatócsoportban végzett tevékenységének az elsődleges iránya, a hazai szakképzés tananyag ellátását korszerű alapokra helyező közösségi rendszer kifejlesztése és tesztelése, egyúttal új típusú vizuális ismeret közlési megoldások keresése.

Elsődleges szak és kutatási területei:

  • Multimédiával támogatott alkalmazások fejlesztése
  • Digitális képfeldolgozás
  • Web alkalmazás-fejlesztés
  • Közösségi informatikai rendszerek tervezése és fejlesztése
  • Animáció alapú tananyagfejlesztés

 

Vereckei Judit
Vereckei Judit

Vereckei Judit. Pályafutásom első öt évében középiskolai tanárként egy gimnáziumban dolgoztam, magyar nyelvet és irodalmat, valamint német nyelvet tanítottam. Ezzel párhuzamosan megkezdtem oktatási tevékenységemet a felsőoktatásban, először a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján tanítottam német nyelvet és humánmenedzsment kurzusokat tartottam, majd a budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszékén a közoktatásvezetői pedagógus szakvizsga képzésbe kapcsolódtam be, ahol azóta is folyamatosan tankörvezetői és szakdolgozati témavezetői, valamint bírálói feladatokat látok el.
Tizennyolc éve foglalkozom oktatásirányítással: pedagógiai intézet igazgatóhelyetteseként, megyei önkormányzatnál az oktatási osztály, a kormányhivatalban az oktatási főosztály vezetőjeként, jelenleg tankerületi központ igazgatójaként gyakorlom ezt a tevékenységet. Ezen munkakörökben a köznevelés minden fenntartású (magán, egyházi, önkormányzati és állami) és típusú (óvodák, iskolák – általános és szakképző -, kollégiumok,) intézményével foglalkoztam.
Jelenleg az ELTE Neveléstudományi doktori iskolájának első éves doktorandusz hallgatója vagyok.

Partnerek

A gyakorlatban tevékenykedő szaktanárok a BME Tanárképző Központtal hosszabb távra kialakított együttműködés keretében a következő gyakorlati partnerintézményekben teszik lehetővé a módszertani fejlesztéseink kipróbálását:

1. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Nagy Endre László

E-mail: nagyendrelaszlo@gmail.com

2. Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma

Képtalálat a következőre: „bolyai bp”

Jáki László

E-mail: bolyai@bolyai-szakkozep.hu

3. Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma

dobozy_gyongyi
Dobozy Gyöngyi

Dobozy Gyöngyi az 1995/96-os tanév óta oktat Kecskeméten közgazdásztanárként, 2000/2001-es tanév óta dolgozik főállásban a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumában érettségi előtti, utáni OKJ-s szakképzésben és felnőttoktatásban. Jelenleg oktatott főbb tantárgyai: adózási ismeretek, adózás gyakorlat, elektronikus adóbevallás, számvitel, munkaerő-gazdálkodás, bérügyi ismeretek, bérügyi gyakorlatok. Az OKJ-s vizsgáztatásban az 1995/96-os tanév óta vesz részt, a kétszintű érettségiztetésben pedig a 2009/2010-es tanév óta. Az Országos Vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagsági feladatokat 2006. augusztus óta lát el.  Legjobb versenyeredményei:

  •  OSZTV verseny, pénzügyi számviteli ügyintéző (komplex) szakképzésnél adózás, elektronikus adóbevallás tantárgyak felkészítésénél országos 10. helyezés, a 2015/2016. tanévben, a 2014/2015. tanévben pedig országos 5. helyezés,
  •  SZÉTV verseny, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) tantárgyban 2013/2014. tanév országos 11. helyezés, a 2012/2013-as tanévben pedig országos 28. helyezés.

A BME-GTK hallgatójaként végzett 2015-ben, mindkettő oklevele kitüntetéses minősítésű: közgazdásztanár mesterképzési szak (MA) és szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető.

4. ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Dózsa Lajos, intézményvezető

E-mail: ldozsa@gmail.com

Tóth Szilárd, matematika, kémia, informatika szakos tanár

E-mail: fm124p@gmail.com

5. Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola

 Kerényi Kata
Kerényi Kata a Zöld Kakas Líceum munkatársa, csoportvezető és mentor. Alternatív pedagógusként munkaterülete a nehezen kezelhető, magatartási- és tanulási zavarokkal küzdő gyerekek és fiatalok fejlesztése és képzése. Részt vett tanoda-programok kidolgozásában, állatterápiás és játékterápiás programokban, tapasztalatot szerzett facilitátorként a resztoratív konfliktuskezelésben. A Zöld Kakas Líceum mindennapjait blog formájában mutatja be a nyilvánosságnak (alterkata.cafeblog.hu) , közelebb hozva ezzel a problémás fiatalok világát a hétköznapi olvasókhoz.

6. OktOpus Multimédia Intézet Médiaművészeti Szakközépiskola

Kishonti István

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett tanulmányaim befejezése óta hangtechnikai és elektronikus média területen dolgozom. Jelenleg az alapítványi fenntartású oktOpus Multimédia Intézet, Hangtechnikai, Képtechnikai és Multimédia Szakközépiskola igazgatója vagyok. Első munkahelyem a Magyar Rádió volt, ahol 1980.-tól 1993.-ig dolgoztam, gyakorlatilag az összes hangtechnikai munkaterületen. Utolsó munkaköröm és feladataim a műszaki igazgatóság műszaki menedzser feladatainak végzése, az elnöki tanácsadó testületi tagság és a Magyar Rádió PR csoportjának irányítása voltak. 1992. végén megalapítottam az eurOpus bt Hangtechnikai Központot, amelynek azóta ügyvezetője vagyok. A cég 2001-ben átalakult eurOpus Kft Hangtechnikai Központtá. 1993-tól egy éven át az HBO Hungary osztályvezetőjeként dolgoztam, mint a hang-, és videotechnikai terület irányítója. 1994-ben az oktOpus Hangtechnikai Iskola (kezdetben régi nevén mint magániskola) szervezése már olyan előrehaladott állapotban volt, hogy minden időmet erre fordítottam. Azóta legfontosabb tevékenységem az oktOpus Multimédia Intézet irányítása.

E-mail: kishonti@oktopus.hu

7. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma

Képtalálat a következőre: „mechatronikai szakgimnázium”

Nagy Endre László

nagyendrelaszlo@gmail.com

8. META-Don Bosco Szakgimnázium

Orosz Beáta

oroszbetty2369@gmail.com

9. Politechnikai Iskola Szabadka

Arancsity Dancsa Gyöngyi intézményvezető- helyettes, okleveles építész mérnök

arancicdanca@gmail.com

10. Tatabányai SZC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Hókné Szelőczei Anna, intézményvezető, angol nyelv és irodalom szakos tanár

E-mail: anna@szixi.hu

Prohászka Sarolta, közgazdász munkaközösség vezető, közgazdász tanár

Nádpataki Etelka, közgazdász tanár

11. Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Vajda Blandina Hedvig, építészmérnök, mérnöktanár

Harminc éve dolgozom építészmérnökként, jelenleg is, mint burkolástechnikai és szigeteléstechnikai szakértő.  2000 óta folyamatosan publikálok különböző szaklapoknak, több szakkönyvem is megjelent. Pedagógia munkásságomat 18 éves koromban kezdtem egy általános iskolában napközis nevelőként. A pedagógiai szakirányú másoddiploma megszerzése után csoportmunkával és tanulásmódszertannal foglalkoztam. Tanulási nehézségekkel küzdő középiskolás fiatalok voltak a tanítványaim. Később felnőtteket tanítottam burkolás- és szigeteléstechnikára. 2009 óta műszaki szakmai tanár vagyok egy nagykátai iskolában, amelynek a jelenlegi neve Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Itt 12-15 tantárgyat tanítok hátrányos, illetve fokozottan hátrányos helyzetű tanulóknak. Tagja vagyok az Országos vizsgaelnöki, illetve a vizsgabizottsági tagi névjegyzéknek, az Országos szintvizsga elnöki névjegyzéknek valamint az Országos képzőhelyi ellenőri névjegyzéknek, ezáltal mélyebb betekintést nyertem a szakképzésbe. Egyik legfontosabb eredménynek egy tanítványom országos szakmai versenyen elért harmadik helyezését tartom, nagyon büszke vagyok rá.

E-mail: blandina@t-online.hu

12. Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma

Lunczer Erika Katalin, szakmai tagintézményvezető-helyettes, matematika tanár

Az 1996/1997-es tanévtől oktat közgazdásztanárként a kaposvári szakközépiskola/szakgimnázium érettségi előtti szakmai képzésében, illetve az érettségi utáni OKJ-s szakképzésében. 2012 óta a közismereti képzésben is tevékenyen részt vesz matematikatanárként. Jelenleg a Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziumában (Kaposvár) szakmai tagintézményvezető-helyettes beosztásban dolgozik.

E-mail: lunczer.erika.katalin@gmail.com