Közleményeink (2017-2018-2019)

Publikációs lista

1. A digitális oktatás kérdéskörével kiemelten foglalkozó kutatócsoportunk számára a
Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program munkálataiba történő 2016. évi bekapcsolódás módot
adott a multidiszciplináris problémákat vizsgáló kutatókkal történő kapcsolatfelvételre. A
2020 márciusában kialakult helyzet ezt a sajátosságot felértékelte, mivel a szakképzésre
jellemzőbb atipikus tanulás és képzés a járvány kezdeti szakaszában részben a kutatók által
már ismert kihívásokkal és problémákkal szembesült. Jelentősebb korlátozást a kutatócsoport
tagjai közötti közvetlen találkozók, rendezvények elmaradása okozott, az online
kommunikáció általános gyakorlata a közös tevékenységet a kutatásokban nem korlátozta.
Jelentősebb hatással volt tevékenységeinkre az a tény, hogy az iskolai oktatás munkarendje
jelentősen és többször változott az elmúlt egy év alatt. Ez elsősorban a beválási és a tanulói
aktivitásokat elemző munkálatainkat érintette, melyek a differenciált szaktárgyi és képzési
sajátosságok miatt az elméleti modellalkotást és a gyakorló pedagógusok felkészítését
követően a projektidőszak záró szakaszában valósultak meg.

2. A digitális tanrendekre történő kényszerű átállás egyértelműen igazolta ugyanakkor azt a
felismerésünket, hogy a problémák egyre komplexebbé vállnak, kezelésük egyetlen
diszciplína megközelítésében nem lehet sikeres, ezért komplexebb és nyitottabb
megközelítésekkel kell próbálkozni. Módszertani ajánlásainkat az oktatásfejlesztésben már
rendelkezésre álló kutatási háttérre alapozva a multidiszciplinaritás, a komplexitás, a
rendszerszemlélet jellemezte, s az a nyitottság, mely a problémák kezelésében a
rendelkezésünkre álló források (honlapunk, közleményeink, online műhelysorozatunk, új
fejlesztési platformjaink) szakmai lehetőségeit kihasználva már 2020 áprilisától a szélesebb
szakképzési nyilvánossággal megosztottunk.

3. Az elmúlt egy évben a projekt zárószakaszában tevékenységünk súlypontja lett a
szakképzés és tanárképzés innovatív támogatása a gyakorlati módszertani eredmények
disszeminációja. A publikációs tevékenységünk kiemelt vállalása volt, hogy 2020
októberében tanulmánykötetet jelentettünk meg, mely a kutatás-fejlesztés eredményeit,
referenciáit, valamint a módszertani ajánlásainkat keretbe foglalta Új módszerek a
szakképzésben – Kollaboratív online tartalomfejlesztés (ISBN: 9789635089499). Az
eredmények nemzetközi bemutatása érdekében két jelenleg előkészületben álló, szándékunk
szerint még ez évben megjelenő nemzetközi folyóiratcikkekben összegezzük a szélesebb
szakmai nyilvánosság számára. További módszertani ajánlásokat adtunk közre a
kutatócsoport közleményeiben, a felsőoktatás tanárképzési tevékenységhez, a fejlesztési
környezet és annak alkalmazását bemutató eljárások ismertetésével. Véglegesítettük és a
szélesebb szakmai nyilvánosság számára nyitott hozzáférés elve alapján elérhetővé tettük
azokat az eszközöket, szoftvereket és online platformokat (HUNGLE, MIKROPEDIA,
Sysbook), valamint a mobil applikációs eljárásokat.

4. Negyedik alkalommal részt vettünk a jelentős hazai neveléstudományi konferenciákon
(ONK), melyen két önálló kutatói szimpóziumot is szerveztünk. 2020 őszén online keretek
között a műhelykonferenciák méretein túllépő keretekben mutattuk be a szélesebb szakmai
nyilvánosság számára a projekt zárókötetét. Az új online keretek között eredeti terveink
szerint megvalósult eregeti terveinkkel összhangban a kutatásaink koncepcionális kereteit
máregy évtizede formáló BME Képi Tanulási Műhely (VLL) aktív részvételével, 2020
novemberében a kutatócsoport, a BME és a Corvinus Egyetem által közösen szervezett IX.
Budapest Visual Learning nemzetközi konferencia programjához történő konstruktív
kapcsolódás. A szakmai tanárképzésben a projekt keretében bevezetett új, az online
kollaboratív módszereket alkalmazó kurzusaink (Digitális Pedagógia, Oktatáselmélet,
Rendszerelmélet) tapasztalataira építve a mesterszintű tanárképzés tartalmi fejlesztését a
2020-2021-ben megújult BME GTK Moodle keretrendszerbe integráltuk, s az alkalmazás
eddigi tapasztalatait a tanárképzés módszertani korszerűsítés során általános gyakorlattá
tettük.

5. A módszertani fejlesztési eredményeink szélesebb gyakorlati hasznosítása érdekében az
Oktatási Hivatal által engedélyezett (Alapítási engedély szám: 575/239/2017) szakmai
pedagógus-továbbképzési programunkat (OCD képzés) újabb szakképzési centrumokban
online keretek között, a jövőbeli fenntarthatóság és a szélesebb körű felhasználhatóság
érdekében a BME Mérnöktovábbképzési Intézettel együttműködve szerveztük meg. A
járványügyi helyzet sajátosságai szerint, a szakképzési rendszerben a jogszabályi változások
által is szorgalmazott (elektronikus oktatási keretrendszerek bevezetése és online tananyagok
alkalmazása) folyamatában az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett
módszertani, szakképzés-fejlesztési fórumokon és pályázatokon hasznosításra felajánlottuk
azt a szakmai-tudományos potenciált, melyet az elmúlt években sikerült a projekt jóvoltából
kialakítani.

Tantárgy-pedagógiai monográfiák, tankönyvek számára írt fejezetek

2017

1. Benedek András (2016): Új tartalomfejlesztési paradigma a szakmai tanárképzésben. In: Tóth Péter, Holik Ildikó (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2015: Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. 293 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016. pp. 87-94.
2. András Benedek (2016), Sysbook as a visual learning frame. In: Benedek András, Veszelszki Ágnes (ed.) In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition. 190 p. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. pp. 161-170.(Series Visual Learning; 6.),(ISBN:978-3-631-67860-2)
3. János Horváth Cz. (2016): Micro-content Generation Framework as a Learning Innovation. In: Benedek András, Veszelszki Ágnes (szerk.) In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition. 190 p. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. pp. 171-181. (Series Visual Learning; 6.) (ISBN:978-3-631-67860-2)

2018

1. András Benedek (2017): Visual Learning and Open Content Development, In: Benedek András , Veszelszki Ágnes (szerk.) Virtual Reality − Real Visuality: Virtual, Visual, Veridical . 198 p. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2017. pp. 91-100. ( Series Visual Learning; 7. ) (ISBN:978-3-631-73104-8)
2. György Molnár (2017): How digital and virtual life trapped in visuality and new media systems affect teaching and the learning process. In: Benedek András, Veszelszki Ágnes (szerk.) Virtual Reality − Real Visuality: Virtual, Visual, Veridical. 198 p. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2017. pp. 101-120. (ISBN:978-3-631-73104-8)
3. Molnár György, Pap Dalma (2018): Generációk tanulása a digitális korban – Újgenerációs módszertani megközelítések és okoseszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. In: Endrődy-Nagy Orsolya, Fehérvári Anikó (szerk.), HERA Évkönyv V.: Innováció, kutatás, pedagógusok. 701 p. Budapest: Hungarian Educational Research Association, 2018. pp. 536-550. (ISBN:978-615-5657-05-4)
4. Nyíri Kristóf (2017): A képi reprezentáció a gondolkodás történetében s a képek kognitív szerepe. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A határok átlépése: Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a természettudományos gondolkodásban és a bölcsészettudományokban. 248 p. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. pp. 122-141.(ISBN:978 963 693 836 9)

2019

1. Benedek, András (szerk.); Nyíri, Kristóf (szerk.): Vision Fulfilled: The Victory of the Pictorial Turn. Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics (2019) , 289 p. ISBN: 9789633133040
2. Benedek, András: A New Paradigm in Education: The Priority of the Image. In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (szerk.) Vision Fulfilled : The Victory of the  Pictorial Turn. Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics, (2019) pp. 3-17. , 15 p. ISBN: 9789633133040
3.  Nyíri, Kristóf: A Hundred Years On. Dewey’s Democracy and Education Revisited. In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (szerk.) Vision Fulfilled : The Victory of the Pictorial Turn. Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics, (2019) pp. 17-25., 9 p. ISBN: 9789633133040
4. Nyíri, Kristóf: Postscript: The Victory of the Pictorial Turn. In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (szerk.) Vision Fulfilled : The Victory of the Pictorial Turn. Budapest, Magyarország : Hungarian  Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics, (2019) pp. 251-267. , 17 p. ISBN: 9789633133040
5.  Benedek, András (szerk.); Nyíri, Kristóf (szerk.):Learning and Technology in Historical Perspective. Budapest, Magyarország : Budapest University of Technology and Economics (2019) , 203 p. ISBN: 9789633133064
6. Benedek, András (szerk.); Nyíri, Kristóf (szerk.): Image and Metaphor in the New Century.  Budapest, Magyarország : Hungarian Academy of Sciences, Budapest University of Technology and Economics (2019) , 263 p. ISBN: 9789633133071

Független bírálatot (anonim „peer-review”) alkalmazó folyóiratokban közzétett tantárgy-pedagógiai közlemények

2017

1. András Benedek, János Cz Horváth (2016): Case Studies in Teaching Systems Thinking, In: Mikuláš Huba, Anthony Rossiter (szerk.), Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education. Pozsony: IFAC, Prague, 2016. pp. 286-290.
2. Biró Kinga (2017): A komplex természettudomány – a szakgimnázium kilencedikeseinek új tantárgya, In: EDU szakképzés és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat 1.: pp. 66-84.
3. Biró Kinga (2017): A mobileszközök integrálása a pedagógiai gyakorlatba – javaslatok az intézményi szintű bevezetésre. In: EDU szakképzés és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat 2. pp. 98-115.
4. Molnár György (2016): Digital learning on he basic of 21st century higher education. In: OPUS ET EDUCATION: MUNKA ÉS NEVELÉS (ISSN: 2064-9908) Vol 3.: (No. 6) pp. 699-706.
5. Molnár György, Sik Dávid, Szűts Zoltán (2017): IKT alapú mobilkommunikációs eszközök és alkalmazások módszertani lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában . In: Mrázik Julianna (szerk.): A tanulás új útjai. 639 p., Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2017. pp. 285-297. HERA évkönyvek; 2016.
ISBN:978-615-5657-01-6
6. Nyíri Kristóf (2016): Elfelejtett képelméletek, Képi tanulás műhelye füzetek 2016:(3) pp. 3-55. ISBN 978-963-313-235-7
7. Nyíri Kristóf (2017): “Konzervatív pedagógia a 21. században” [Conservative Pedagogy in the 21st Century], Opus et Educatio (http://opuseteducatio.hu), vol. 4, no. 1 (2017), pp. 29–35.

2018

1. Biró Kinga (2017): Korszerű IKT eszközök alkalmazása az SNI-s tanulól fejlesztésében. OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 4. évfolyam 3. szám: pp. 378-386.
2. Molnár György (2017): Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK II.:(2. sz. (2017/1)) pp. 18-32. (2017)
3. Molnár György (2018): Hozzájárulás a digitális pedagógia jelenéhez és jövőjéhez (eredmények és perspekítvák). MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK IV. pp. 1-70.
4. David Sik (2018): Introduction and Implementation of a Multi-leveled E-learning Environment Based on the Open Content Development Model Principles ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING 716:(2) pp. 64-70. (2018)

2019

1.  András, Benedek ; Gyöngyi, Dobozy ; Beáta, Orosz: Open Learning Resource Structures in the Activation of VET Learners pp. 70-79. , 10 p. In: Christof, Nägele; Barbara, E Stalder (szerk.) Trends in Vocational Education and Training Research. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET) : VETNET ECER PROCEEDINGS  2018 Bolzano, Olaszország, (2018) p. 387
2. András, Benedek: Digital Transformation in Collaborative Content Development. In: Sebastian, Schreiter – ICL2018 Conference Proceeding (2018) pp. 166-176. , 11 p.
3. András, Benedek ; György, Molnár: Hungarian dual vocational education after the era of transition – identities and differences in the development of Hungarian and German VET. In: Thomas, Deissinger; Ursel, Hauschildt; Philipp, Gonon; Silke, Fischer – Contemporary Apprenticeship Reforms and Reconfigurations, Zurich, Svájc : LIT VERLAG GmbH & Co., (2019) pp. 17-19. , 3 p.
4. Benedek, András: Új paradigma az oktatásban – a képek elsődlegessége. MAGYAR TUDOMÁNY 2019 : 7. pp. 249-260. , 12 p. (2019)5. Feketéné Szakos Éva: Nyitott tananyagfejlesztés: innovatív lehetőség a szakképzésben tanulók motiválására. In: Fehérvári, Anikó; Széll, Krisztián (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2018. Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Az MTA Pedagógiai Bizottságának sorozata. Budapest, Magyarország : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, (2019) 16 pp. (megjelenés alatt).
6. Molnár György, Szűts Zoltán: Modern IKT és hálózatalapú tanulástámogatási lehetőségek a nonformális és informális tanulási folyamatban. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 2019: 1. 189-198. (2019) Közlemény:30719345
7. Molnár, György; Szűts, Zoltán; Biró, Kinga: Use of Augmented Reality in Learning. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 15. 209-222, (2018). Közlemény:30318782
8. Molnár, György ; Szűts, Zoltán: Augmented Reality, Games and Art: Immersion and Flow. In: Geroimenko, Vladimir: Augmented Reality Games I., Springer International Publishing, (2019) pp. 61-67. Paper: Chapter 5. ISBN:9783030156169
9. Molnár, György ; Orosz, Beáta: Digitális eszközök használatával támogatott korszerű módszertani, tartalmi, technológiai megoldási lehetőségek a szakképzésben. In: Juhász, Erika; Endrődy, Orsolya (szerk.) OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM, Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), (2019) pp. 592-607., 13 p.
10. Sik, Dávid ; Molnár, György: Élményalapú, okostelefonnal támogatott atipikus oktatásmódszertani megoldások a nyitott tananyagfejlesztés kiterjesztésére. Opus et Educatio, 2019/1. 227-236.pp , 10 p. (2019)

Egyéb konferencia-kiadványokban és folyóiratokban közzétett tantárgy-pedagógiai közlemények

2017

1. Benedek András (2016): Nyitott tananyag-fejlesztési modell (OCD) MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK 2016:(6.) pp. 6-27.
2. Benedek András (2016): Nyitott tananyag-fejlesztési modell (OCD) MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2016:(1) pp. 5-21. (2016)
3. András Benedek (2016): Open Content Development Model (OCD), OPUS ET EDUCATIO: Munka és nevelés Vol 3.:(No. 6.) pp. 777-789.
4. András Benedek, János Horváth Cz. (2016): New methods in the digital learning environment: micro contents and visual case studies. In: António Moreira Teixeira, András Szűcs, Ildikó Mázár (szerk.) Re-Imaging Learning Environments: Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference. 802 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.06.14-2016.06.17. Budapest: European Distance and E-Learning Network (EDEN), 2016. pp. 27-34. (ISBN:978-615-5511-10-3)
5. Molnár György (2017): Digitális és virtuális életformák az információs társadalomban különös tekintettel az IKT-alapú tanulási környezetre és tanulási folyamatra, In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. 417 p. Štúrovo, Szlovákia, 2017.01.15-2017.01.16. Komárom: International Research Institute, 2017. pp. 361-370.
(ISBN:978-80-89691-40-1)
6. Molnár György (2017): Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben, MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2017:(1. sz.) pp. 18-32.
7. Vámos Tibor, Bars Ruth, Benedek András, Sik Dávid (2017): Sysbook – Rendszerekről és irányításokról különböző szinteken. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2017:(1. szám) pp. 33-52.
8. Pap Dalma (2017): Digitális környezet, mint a tanulás elsődleges közege. In: OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 4. évfolyam:(No. 1.) pp. 53-61.
9. Pap Dalma (2016): A “Budapest” Baptista Szakgimnázium, Gimnázium és Sportiskola. In: MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 1. évfolyam:(1. sz.) pp. 71-87

2018

1. András Benedek , György Molnár (2017): Open content development in ICT environment.In: L Gómez Chova , A López Martínez , I Candel Torres (szerk.) INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference . 10106 p. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017. pp. 1883-1891. (ISBN:978-84-617-8491-2)
2. András Benedek (2017): The Imagistic Turn in Education: Opportunities and Constraints, In: Jean-Paul Viricelle , Christophe Pijolat , Mathilde Rieu (szerk.) International and Interdisciplinary Conference IMMAGINI? Image and Imagination between Representation, Communication, Education and Psychology: Proceedings, Volume 1, Issue 9. 2017. pp. 1-9.
3. Benedek András (2017): A tananyag fejlesztés új módszere és alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben. In: Korom Erzsébet , Patkós András (szerk.) A tanulóközpontú természettudományi-matematikai-informatikai oktatás a szakiskolától a kiemelkedő tehetségek gondozásáig: beszámoló konferencia: program, előadás-összefoglalók: MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program természettudományi-matematikai-informatikai oktatás munkacsoport . 40 p.  2017. p. 19. 1 p. (ISBN:978-615-00-0532-4)
4. András Benedek , György Molnár (2018): FROM LEARNING OUTCOMES TO THE OPEN CONTENT DEVELOPMENT (OCD) IN ICT ENVIRONMENT, In: Piet Kommers (szerk.) MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2017: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ICT, SOCIETY AND HUMAN BEINGS 2017 . 275 p. IADIS Press, 2017. pp. 192-196. (ISBN:978-989-8533-67-8)
5. András Benedek , György Molnár , Katalin Nagy (2018): OCD MODEL FOR OPENING UP VET In: L Gómez Chova , A López Martínez , I Candel Torres (szerk.) INTED2018: 12th International Technology, Education and Development Conference, 5-7 March, 2018 Valencia (Spain) : Conference Proceedings . 9818 p.Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2018. pp. 9575-9581. (ISBN:978-84-697-9480-7)
6. András Benedek (2018): VISUAL TURN IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL PEDAGOGICAL COMPETENCIES. In: Airina Volungeviciene , András Szűcs (szerk.) EDEN 2018 ANNUAL Conference: Exploring the Micro, Meso and Macro . 925 p. Genoa , Olaszország , 2018.06.17 – 20. Genova: European Distance and E-Learning Network (EDEN), 2018. pp. 233-238. (ISBN:978-615-5511-23-3)
7. Benedek András , Horváth Cz János (2017): SYSBOOK IN TEACHING OF SYSTEMS, In: L Gómez Chova , A López Martínez , I Candel Torres (szerk.) EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies . Barcelona: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2017. pp. 8970-8977. (ISBN:978-84-697-3777-4)
8. Molnár György (2017): Szakképzésben tanuló diákok informatikai eszközrendszere az oktatásban, különös tekintettel a mobil IKT eszközök használatára. In: Buda András, Kiss Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : X. Kiss Árpád Emlékkonferencia : tartalmi összefoglalók. 80 p.
Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Kiss Árpád Archívum Könyvtára, 2017. p. 51. (ISBN:978-963-473-967-8)
9. David Sik, Janos Horvath Cz.(2018): Open micro-Content Development with Web 2.0 and Smartphone Environment In: Sallai Gyula (szerk.) 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom 2018 Proceedings. 428 p. Piscataway (NJ): IEEE Computational Intelligence Society, 2018. pp. 29-32. (ISBN:978-1-5386-7094-1)
10. Vámos T, Keviczky L, Bars R, Benedek A, Sik D. (2018): An Introductory Overview About Systems and Control: A Motivation Lecture in Control Education, In: IEEE (szerk.) 26th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED). Konferencia helye, ideje: Zadar, Horvátország, 2018.06.19-2018.06.22. Zadar: IEEE, 2018. pp. 78-83. (ISBN:978-1-5386-7891-6)

2019

1. Benedek, András (2018): Megújuló szakképzés – innovatív módszertan – OCD fejlesztés. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2018 : 6. pp. 7-9. Paper: 1 , 3 p. (2018)
2. Benedek, András (szerk.)(2018): Új módszertant a szakképzésben! MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2018. : VI. pp. 1-26. , 26 p. (2018)
3. Benedek, András (2018): Az innovatív tartalomfejlesztés új kutatásai a szakképzésben. In: Baka, Oszkár; Horváth, Béla – Innovatív lépések a sikeres és vonzó gépészeti szakképzésért. BUDAPEST: Innovadidact, ) pp. 23-32. , 10 p.
4. Benedek, András (2019): Tanterv – tananyagegység – mikro-tartalom online környezetben MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 7.sz. : 2019/1. pp. 5-31. 27 p.
5. Benedek, András ; Molnár, György: Open Content Development (OCD) in the Practice of Teachers’ Training.In: L., Gómez Chova; A., López Martínez; I., Candel Torres – EDULEARN19 Proceedings 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spanyolország : IATED Academy, (2019) pp. 650-655. , 6 p. ISSN: ISSN: 2340-1117
6. Benedek, A. ; Vámos, T. ; Bars, R. ; Sik, D.: Open Content Development Applied in Learning Systems and Control. In: 2019 European Control Conference (ECC), Nápoly, Olaszország : European Control Association (EUCA), (2019) pp. 3059-3064. , 6 p.
7. Dobozy Györgyi: Mikrotartalmak alkalmazása az adózás tantárgyak oktatásánál. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK Mikrotartalmak alkalmazása –módszerek iskolai szemmel. (Benedek András szerk.) 2019.VIII. 2019/2. 15-22.p.
8. Horvát Attila Gáborné: Mikrotartalmak alkalmazásának tapasztalatai a szakgimnáziumi oktatásban. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK Mikrotartalmak alkalmazása – módszerek iskolai szemmel. (Benedek András szerk.) 2019.VIII. 2019/2. 23-40.p.
9. Kutasi Gyöngyvér: Digitális tananyagfejlesztés a szakgimnáziumi oktatásban. MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK Mikrotartalmak alkalmazása – módszerek iskolai szemmel. (Benedek András szerk.) 2019.VIII. 2019/2. 41-68.p.
10. Orosz Beáta: Digitális tanulói tartalomfejlesztés a tananyagfejlesztésben, mint az informális közösségépítés egyik új lehetősége. In: Fodorné, Tóth Krisztina (szerk.) A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció : SOCIAL AND ECONOMIC BENEFITS OF UNIVERSITY LIFELONG LEARNING: RESEARCH – DEVELOPMENT AND INNOVATION Debrecen, Magyarország : MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, (2018) pp. 393-402., 10 p.
11. Molnár György, Orosz Beáta: Tanulói ön- és társértékelés a közösségi média támogatásával digitális tananyag tartalmak előállítása során – egy esettanulmány alapján. In: Hülber, László; Buda, András; Ollé, János – Oktatás-Informatika-Pedagógia konferencia Debrecen, Magyarország : Kapitális, (2019) pp. 41-42. , 63 p.

* * *

Közbenső eredmények listája

 

Tantárgy- pedagógiai kutatásokat előkészítő, közbenső helyzetét összefoglaló belső tanulmányok

2017

Dobozy Gyöngyi (2016): A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma, In: MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 1. évfolyam:(1. sz.) 53-69. pp.
Horváth Cz. János (2017): Mikrotartalom a hálózatok világában MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2017:(1. sz.) pp. 5-17.
Horváth József (2016): A Bolyai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégium. In: MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 1. évfolyam:(1. sz.)21-38. pp.
Horváth József (2017): Nyitott tananyag fejlesztési modell (OCD) online rendszerének dokumentációja. Verzió: OCDDB-V1.0 Rendszerterv.

2018

Molnár György (2018): Hozzájárulás a digitális pedagógia jelenéhez és jövőjéhez (eredmények és perspekvák) Szerkesztette: Benedek András, MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Közlemények IV. 4. sz. https://www.ocd.bme.hu/wp-content/uploads/2018/06/Hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1s-a-digit%C3%A1lis-pedag%C3%B3gia-jelen%C3%A9hez-%C3%A9s-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9hez-201801-4.pdf

 

A kutatási témában fejlesztett kísérleti eszközök és más oktatástámogató segédletek

2017

Tanári attitűd vizsgálati kérdőív (OCD-K1): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmwUxPbHw_RfpMcLghuiOmQshg-N8C6dzIpGnrq2nzK0aYmA/viewform
Sysbook platform: http://sysbook.sztaki.hu/index.php
Moodle felület: www.ocd.bme.hu

2018

Tanulói attitűd vizsgálati kérdőív (OCD-K2): https://docs.google.com/forms/d/1L8liGtVkFd9HImSRKx1l_afbEUqXoZUh_ckveyxQAB0/edit
HUNGLE mikrotartalom-kezelő keretrendszer: https://www.ocd.bme.hu/hungle-keretrendszer/

 

A kutatási eredmények alapján készített nyilvános vitára bocsátott, engedélyezésre benyújtott tanárképzési, továbbképzési, illetve közoktatási/nevelési tervezetek

2017

A kutatócsoport által kidolgozott pedagógus-továbbképzési program: „Nyitott tananyagfejlesztő, módszertani továbbképzés pedagógusoknak – OCD (Open Content Development) képzés (akkreditációja folyamatban).

2018

Nyitott tananyagfejlesztő, módszertani továbbképzés pedagógusoknak – OCD (Open Content Development) képzés című 30 órás – a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint – akkreditált pedagógus-továbbképzési programon. Alapítási engedély száma: 575-239/2017 (PAT döntés: 2017. november 30.)
A hatályos szakmai tanárképzési KKK-hoz illeszkedve két mesterszakos szakmai tanárképzésben (mérnök- és közgazdász-tanárok) alkalmazott tantárgy:

  • Oktatáselmélet (3kr) és
  • Rendszerelmélet (4 kr)

tematikáinak – a tantárgyak tanításának alapelvei és céljai, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, a képzés főbb témái, ajánlott irodalom – OCD projekttel összhangban történő átdolgozása és a tanárképzési gyakorlatba történő bevezetése.

* * *

Tudományos/oktatási előadások listája

2017

1. Benedek András: Új elméleti megközelítések a tanuláselméletekben (OCD-modell)  Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport konferenciája, BME Tanárképző Központ, Budapest, 2016. december 15.
2. András Benedek, György Molnár (2017): From learning outcomes to the open content development (OCD) in ict environment. In: Piet Kommers (szerk.) Multi conference on computer science and information systems 2017: proceedings of the international conference ICT, society and human beings, 275 p., Lisboa, Portugália, 2017.07.20-2017.07.22. Lisszabon: IADIS Press. pp. 192-196. (ISBN:978-989-8533-67-8)
3. András Benedek, György Molnár (2017): Open content development in ICT environment. In: L Gómez Chova, A López Martínez, I Candel Torres (szerk.) INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference.Valencia, Spanyolország, 2017.03.06-2017.03.08. International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017. pp. 1883-1891. (ISBN:978-84-617-8491-2)
4. Benedek András, Horváth Cz János (2017): SYSBOOK IN TEACHING OF SYSTEMS. In: L Gómez Chova, A López Martínez, I Candel Torres (szerk.)EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Konferencia helye, ideje: Barcelona, Spanyolország, 2017.07.03-2017.07.05. Barcelona: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2017. pp. 8970-8977.(ISBN:978-84-697-3777-4)
5. Biró Kinga: A tananyagfejlesztés új dimenziói a szakképzésben az augmentált valóság (AR) támogatásával. Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport konferenciája, BME Tanárképző Központ, Budapest, 2016. december 15.
6. Biró Kinga (2017): A természettudományok oktatásának jelenlegi helyzete – megoldási javaslatok a köznevelésben – szakképzésben, Budapest, Magyarország, 2017.04.21-2017.04.22. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, 2017. 67 p. Csuka Dalma Ilona (szerk.) (Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia – 12th National and International Lifelong Learning Conference.
7. Biró Kinga (2017): Augmentált tanulási környezetek bevezetésének módszertani és technikai lehetőségei, HERA (szerk.) Budapest, 2017.05.25-2017.05.26. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA), 2017. 22 p. (Innováció, kutatás, pedagógusok HuCER 2017. 251 p. (ISBN:978-615-5657-02-3)
8. Horváth Cz. János: Nyitott tananyagfejlesztés mikrotartalmakkal. Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport konferenciája, BME Tanárképző Központ, Budapest, 2016. december 15.
9. Molnár György: Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a tananyagfejlesztésben. Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport konferenciája, BME Tanárképző Központ, Budapest, 2016. december 15.
10. Dr. Molnár György (2016): Elektronikus tanulástámogatási módszerek és lehetőségek a szakképzésben. In: Németh Balázs (szerk.) Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia – 12th National and International Lifelong Learning Conference. 38 p. Budapest, Magyarország, 2016.04.21-2016.04.22. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, pp. 8-9.
11. Molnár György (2016): Digital and Virtual Forms of Life in Information Society trapped in Visuality and New Media Systems: Their Effect on Teaching and Learning Proces. Budapest, Magyarország, 2016.11.11- 2016.11.12. BME GTK 1 p., VISUAL LEARNING: Virtual- Visual- Veridical 7th Visual Learning Conference
12. Molnár György (2017): Digitális és virtuális életformák az információs társadalomban különös tekintettel az IKT-alapú tanulási környezetre és tanulási folyamatra In: Karlovitz János Tibor (szerk.) V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Štúrovo, Szlovákia, 2017.01.15-2017.01.16. Komárom: International Research Institute, 2017. pp. 63-64. (ISBN:978-80-89691-39-5)
13. Molnár György, Pap Dalma (2017): Generációk tanulása a digitális korban – újgenerációs módszertani megközelítések és okoseszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. In: HERA (szerk.) Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017. Budapest, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.26. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA), 2017. pp. 146-147. (ISBN:978-615-5657-02-3)
14. Nyíri Kristóf (2016): A Magyar Pedagógiai Társaság és a BME Tanárképző Központ által az MPT 125 éves fennállása alkalmából rendezett konferencia (Budapest, 2016. nov. 29.) “Konzervatív pedagógia a 21. században: Ismeretmegőrzés, hálózott tudás, képi gondolkodás”
15. Nyíri Kristóf (2017): Gondolkodásmódok: Képelméletek és nyelvelméletek –– az MTA I. és II. Osztálya által rendezett kerekasztal beszélgetés (Budapest, 2017. máj. 5.)”Képi kogníció”
16. Pap Dalma: Iskolák hálózata, a hálózat iskolája a nyitott tananyagfejlesztésben. Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport konferenciája, BME Tanárképző Központ, Budapest, 2016. december 15.

2018

1. Benedek András (2017): Transforming Turn in VET: Opening up and strengthening the Image. Plenary talk. 20th International Conference on Interactive and Colaborative Learning and 46th IGIP International Conference in Engineering Pedagogy, Budapest, 2017. szeptember 27-29.
2. Benedek András (2017): Imagistic Turn in Education: Opportunities and Constraints, Plenary talk. Immagini? Image and Imagination. Between Representation, Communication, Pedagogy and Psychology, International Interdisciplinary Conference, Brixen, Italy, 2017. november 27-28.
3. Benedek András (2018): A new Paradigm in Education: The Priority of Image. Plenary talk. 8th Visual Learning Conference 26-28 April, 2018, Budapest.
4. Benedek András (2017): A tananyag fejlesztés új módszere és alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben.: MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program természettudományi-matematikai-informatikai oktatás munkacsoport konferenciája, Szeged , Magyarország , 2017.11.14 -15.
5. Benedek András (2017): A tananyag fejlesztés új módszere és alkalmazásának lehetőségei a szakmai képzésben, különös tekintettel a szakmai tanárképzésre. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
6. András Benedek, György Molnár , Katalin Nagy (2018): OCD MODEL FOR OPENING UP VET, INTED2018: 12th International Technology, Education and Development Conference, 5-7 March, 2018 Valencia.
7. András Benedek , György Molnár (2018): Analysis of VET teachers attitude to the ICT in the Open Content Development,EDULEARN18 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, , 2018.07.02 -04.Palma de Mallorca
8. Benedek András (2017): A nyitott oktatásfejlesztés hatása a pedagógiai innovációra. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017.
9. Biró Kinga (2017): Szakmódszertani paradigmaváltás a szemléletformálásban – az élménypedagógia új dimenziói. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017.
10. Biró Kinga (2017): A nyitott tananyagfejlesztés intézményeinek hálózati sajátosságai. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
11. Kinga Biró (2018): New Dimensions of Learning. 8th Visual Learning Conference 26-28 April, 2018, Budapest.
12. Biró Kinga, Molnár György, Szűts Zoltán (2017): The Effects of Virtual and Augmented Learning Environments on the Learning Process in Secondary School, ​8th International Conference on Cognitive InfoCommunications: CogInfoCom. Debrecen, Magyarország, 2017.09.11-14.
13. Dobozy Gyöngyi (2017): Egy nyitott tananyagfejlesztési modell bevezetésének kísérleti tapasztalatai és eredményei a szakképzésben. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
14. Dobozy Gyöngyi (2017): Egy nyitott tananyagfejlesztési modell bevezetésének
kísérleti tapasztalatai és eredményei a szakképzésben. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017
15. Feketéné Szakos Éva (2017): Tanári továbbképzés az OCD projektben. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
16. Fekete Éva – Merbel Éva (2017): A nyitott fejlesztés módszertana a pedagógus továbbképzésben. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017.
17. Horváth Cz. János (2017): A tartalomfejlesztés új lehetősége: mikrotartalomak nyitott struktúrákban. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017.
18. Janos Horvath Cz. (2018): Microcontents – Visual Content Management is Networked Wold. 8th Visual Learning Conference 26-28 April, 2018, Budapest.
19. Molnár György: A nyitott digitális tartalomfejlesztés lehetőségei az online, kollaboratív környezetben – nemzetközi tananyagfejlesztési példák a szakképzésben. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
20. György Molnár (2018): How Mobile Smart Devices, Multimedia, as well as Specific Content Development Support the Learning Process and Influence Learning Outcomes. 8th Visual Learning Conference 26-28 April, 2018, Budapest.
21. György Molnár,; Zoltán Szűts (2018): Quality assurance of the education process supported partly by Big Data Analysis,25th International EurOMA 2018 Conference, Budapest, Magyarország, 2018.06.24-26.
22. György Molnár, Zoltán Szűts (2018): Digital Tools in the Service of Social Media – Opportunities and Roles of Education and Content Supported by Mobile Communication Devices in Support of Informal Education and Digital Competences Development. EDEN 2018 ANNUAL Conference: Exploring the Micro, Meso and Macro. Genoa, Olaszország, 2018.06.17-20.
23. Molnár György, Sik Dávid, Szűts Zoltán(2017): IKT alapú mobilkommunikációs eszközök és alkalmazások módszertani lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában. A tanulás új útjai Konferencia. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA)
24. Molnár György: Oktatási módszerek  változása  a 21.sz.  felsőoktatásában, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Tanévnyitó, szakmai nap, 2018.09.01.
25. Molnár György: Kié a 21. század? A digitális kor pedagógiájának oktatásmódszertani útkeresése. „A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA ÉS AZ IKT TÉRNYERÉSE A 21. SZÁZAD ISKOLARENDSZERÉBEN” című konferencia, MTA PTB Szomatikus – nevelési Albizottság, 2018. 06. 08. péntek 10:00 óra
26. Molnár György:  Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a tananyagfejlesztésben, Tatabányai SZC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma, Komárom, 2018.06.04.
27. Molnár György: Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a tananyagfejlesztésben, Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Nagykáta, 2018.06.28.
28. Nagy Endre László (2017): Oktatástechnikai kihívások és lehetőségek a szakképzésében, a 21. század szakképzési intézményeiben. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
29. Nagy Endre László (2017): Nyílt tananyagfejlesztések gyakorlati aspektusai a szakképzésben, különös tekintettel az SNI –s tanulókra. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017.
30. Kristóf Nyíri (2018): A Hundred Years On. Dewey’s Democracy and Education Revisited. 8th Visual Learning Conference 26-28 April, 2018, Budapest.
31. Orosz Beáta (2018): Digitális tanulói tartalomfejlesztés a tananyagfejlesztésben, mint az informális közösségépítés egyik új lehetősége. Mellearn konferencia előadás, 2018. április 19-20., Debrecen.
32. Orosz Beáta, (2018).: Korszerű módszertani és tartalmi fejlesztési gyakorlatok a szakképzésben. HuCER konferencia előadás, Székesfehérvár.2018. május 24-25.
33. David Sik, Janos Horvath Cz.(2018): Open micro-Content Development with Web 2.0 and Smartphone Environment, 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications: CogInfoCom, Budapest, Magyarország, 2018.08.22-24.
34. Vámos Tibor – Bars Ruth – Sik Dávid – Lőrincz Éva (2017): Sysbook, mint lehetőség a nyitott fejlesztésre, a pedagógus továbbképzés támogatására. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nyíregyháza, 2017.
35. Vámos T, Keviczky L, Bars R, Benedek A, Sik D. (2018): An Introductory Overview About Systems and Control: A Motivation Lecture in Control Education26th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED). Konferencia helye, ideje: Zadar, Horvátország, 2018.06.19-.22.
36. Zarka Dénes (2017): Az on-line képzési anyagok szakmai jelentősége és bemutatása. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Konferenciája, BME, Budapest, 2017, november 3.
37. Dénes Zarka (2018): Online Collaborativonal Practice for Active Learning int he Visual Age. 8th Visual Learning Conference 26-28 April, 2018, Budapest.

2019

1. András Benedek, György Molnár: Open Content Development, The 18th China-Qingdao Blue Economy International Professionals and Industry-Academia-Research Cooperation Conference 2018, Qingdao, China, October 23-25, 2018
2. Benedek, András ; Bars, Ruth ; Sik, Dávid: Nyitott tananyagfejlesztés a Rendszerek és Szabályozásuk témakörben. A Magyar Tudomány Ünnepe 2019. Új módszertant a szakképzésbe! A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei. Konferencia. Budapest, 2018. november 26.
3. Benedek, András: Kooperatív, online szakmódszertani megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben (2018) Félidőben: Beszámoló Konferencia az első két év tudományos eredményeiről, az MTA Tantárgy-pedagógiai Programjának Informatika-Matematika-Trertmészettudomány Munkacsoportja Debrecen, 2018
4. Benedek, András: The role and means of new media in supporting open curriculum development and digital learning. Human community and perpetual contact. Boston University, April 10th, 2019.
5. Dobozy Gyöngyi: A tanár-diák kooperáció a nyitott tartalomfejlesztésben az iskolarendszerű szakképzés közgazdaság ágazat területén. Új módszertant a szakképzésbe! A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei. Konferencia. Budapest, 2018. november 26.
6. Feketéné, Szakos Éva: Nyitott tananyagfejlesztés: innovatív lehetőség a tanulás motiválására a szakképzésben. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia (ELTE Budapest, 2018. november 8-10.) Budapest, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság
7. Horváth, Cz. János ; Sik, Dávid: Mobil IKT megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben. In: Félidőben: Beszámoló konferencia az első két év tudományos eredményeiről :.MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Program Természettudományi – Matematikai – Informatikai Oktatási Munkacsoport ez évi beszámoló konferenciája. Debrecen, 2018. november 16-17.
8. Feketéné, Szakos Éva: Motiváció, innováció és kollaboráció a nyitott tananyagfejlesztés folyamatában. In: A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben – a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások. Az MTA Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferencia (2018. december 3.) tartalmi összefoglalói. BUDAPEST : BME Műszaki Pedagógia Tanszék.
9. Molnár, György: Mi lehet a felhőben a 21. században? – Nyitott tananyagfejlesztési és tartalom megosztási együttműködő módszertani lehetőségek a felhőalapú szolgáltatások támogatásával, BME, Új módszertant a szakképzésben! Konferencia, 2018. november 26.
10. Molnár, György : Hasadék, avagy szakadék: Digitalizáció és a saját eszközhasználat hatása a nyitott tananyagfejlesztés támogatásában. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Magyarország : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, (2018)
11. Molnár, György: Future perspectives of roboethics and methodology aspects in education. Human community and perpetual contact. Boston University, April 10th, 2019.
12. Nagy, Katalin: Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztésének lehetőségei a korszerű oktatási rendszerekben. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia,
Budapest, Magyarország : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, (ELTE Budapest, 2018. november 8-10.)
13. Orosz Beáta: A digitális tartalomfejlesztés szakképzésre gyakorolt szemléletformáló hatása empirikus vizsgálatok alapján. In: IKT eszközökkel támogatott, nyitott és együttműködő módszertani tananyagfejlesztés a szakképzésben. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2018. november 8-10.
14. Orosz Beáta: A tanulók közötti online kollaboráció tanári értékelése a nyitott tananyagfejlesztésben. In: Tanár-diák kooperáció pedagógiai lehetőségei a nyitott tartalomfejlesztésben. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2018. november 8-10.
15. Orosz Beáta: Tanulói motiváció IKT környezetben az OCD projekt keretében. MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Program Természettudományi-Matematikai-Informatikai Oktatás Munkacsoport Beszámoló konferenciáa, Debrecen, 2018. november 16-17.
16. Orosz Beáta: Tanulói ön- és társértékelés a közösségi média támogatásával digitális tananyagtartalmak előállítása során – egy esettanulmány alapján. Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2019, Debrecen, 2019. február 15.
17. Orosz Beáta: A digitalizáció hatása az oktatás különböző színterein és fokain a módszertani kultúra formálásában. 15. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia, Dunaújváros, 2019 április 25-26. (Közös előadás Molnár Györggyel)
18. Orosz Beáta: Kooperációs megoldási lehetőségek a tanulási folyamatokban a digitalizáció korszakában. Prevenció, intervenció és kompenzáció – korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. HUCER 2019, Eger, 2019 május 23-24. (Közös előadás tanuló bevonásával, Novák Olivérrel)
19. Sik, Dávid: Mobilalkalmazás fejlesztési technológiák használata atipikus tanulási környezetekben és a nyitott tananyagfejlesztés keretében. Magyar Tudomány Ünnepe 2019.Új módszertant a szakképzésbe! A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei. Budapest, 2018. november 26.
20. Szűts Zoltán: Gamification and microcontent orientated methodological solutions based on bring-your-own device logic in higher education. 9th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications. 2018. augusztus 22-24. (Molnár Györggyel, Nagy Katalinnal, Horváth-Czinger Jánossal és Szenkovits Bencével)
21. Szűts Zoltán: Modern IKT és hálózatalapú tanulástámogatási lehetőségek a nonformális és informális tanulási folyamatban. V. IKT az oktatásban. Szabadka, MTTK. címmel. 2018 október 19. (Molnár Györggyel)
22. Szűts Zoltán: Gamifikáció az oktatásban – Az eddigi kísérletek tapasztalatai. BME A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben – a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások. 2018. december 3.
23. Szűts Zoltán:Multimédia, interaktivitás, élményszerűség és flow a nyitott tananyag világában. A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei. BME. Budapest. 2018. november 26.
24. Szűts Zoltán: Infokommunikációs technológia + pedagógus ≠ jó tanár. 15. Mellearn konferencia. Dunaújvárosi Egyetem 2019. április 25-26.
25. Szűts Zoltán: The Importance of Immersion and Flow in Augmented Reality Applications Supported Learning. HuCER 2019 – Prevenció, intervenció és kompenzáció – Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen. Eszterházy Károly Egyetem, Eger. 2019. május 23-24.
26. Szűts Zoltán: A Serious Challenge for Lifelong Learning – Narrowing the Gap between Natural (Informal) and Formal Learning by Using Infocommunication Technologies. EDEN 2019,Bruges, Belgium, 2019. június 16-19. (European Distance and E-Learning Network) (Kálmán Anikóval)